Etütler

Bakanlığımız tarafından, kamu kesimine ait enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü binalarda (Toplam inşaat alanı 10.000 m² ve üzeri veya Yıllık Toplam Enerji Tüketimi 250 Ton Eşdeğer Petrol Değeri ve üzeri) enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri ve bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere etütler yapılır veya şirketlere yaptırılır. Bu etütler her on yılda bir yenilenir. Bu etütlerin yapılmasında yıllık toplam enerji tüketimi yüksek olan binalara öncelik verilir. Kamu kurum ve kuruluşları bu etütlerin yapılması için gerekli koşulları sağlar. Etüdün tamamlanmasını takip eden yıllarda kurum ve kuruluşların bütçelerinde bakım ve idameye ilişkin konulan ödenekler öncelikle bu etütler ile belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin projelerin hazırlanması ve uygulanması için kullanılır.

Bu çerçevede, Bakanlığımız kamu kesimine ait Kanun kapsamında yükümlü bulunan binalarda, yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri aracılığıyla detaylı enerji verimliliği etüt programı başlatmıştır. Bu çalışmalar neticesinde binaların teorik teknik tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyelin kazandırılmasına yönelik olarak hazırlanan verimlilik artırıcı proje önerilerini içeren detaylı etüt raporları ilgili bina yönetimlerine iletilmektedir. Ayrıca etüt raporlarında belirtilen önerilerin gerçekleştirilme durumunu tespit etmek amacıyla izleme değerlendirme çalışmaları başlatmış olup gelinen aşamada söz konusu binaların uygulamaya ilişkin mevcut durumunu bir raporla ortaya koymuştur. Söz konusu rapora http://www.yegm.gov.tr/duyurular_haberler/etut_uygulama_izleme_raporu.aspx bağlantısından erişilebilmektedir.

Ayrıca, yıllık toplam enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler ile toplam inşaat alanı yirmi bin metrekarenin üzerinde olan hizmet sektöründe faaliyet gösteren binalarda etüt yapılır. Bu etütler her dört yılda bir yenilenir.