Enerji Verimliliği

Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır

Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması diğer taraftan ise toplam sera gazı salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle, hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir. 
Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması gibi 2023 yılı ulusal strateji hedeflerimizin ve enerji politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biridir. 

Enerji verimliliği çalışmaları ile Türkiye'nin Enerji Yoğunluğunun (milli gelir başına tüketilen enerji) 2023 yılına kadar, 2011 yılına göre en az %20 azaltılması hedeflenmiştir.

Çevrenin korunmasına katkıyı da hedefleyerek enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacını taşıyan Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri kapsamında yürütülen;

  • Eğitimler (enerji yöneticisi eğitimleri, etüt proje eğitimleri ve uluslar arası eğitimler)
  • Etütler (sanayi tesisleri, ticari ve hizmet binaları, kamu binaları, meskenler)
  • Yetkilendirmeler (Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, Üniversiteler ve Meslek Odaları)
  • Ölçme, İzleme ve Değerlendirme, Denetim
  • Enerji Verimliliği Destekleri (Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) ve Gönüllü Anlaşmalar)
  • Tanıtım ve Bilinçlendirme
  • Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı
  • Ulusal ve Uluslararası Projeler Geliştirme
  • Verimlilikle ilgili Faaliyetlerin Planlaması ve Koordinasyonu 
  • Verimlilik, Sera Gazı Salınımı ve İzleme ile ilgili Etkinlik ve Eğitim Çalışmaları
faaliyetleri Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün asli görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.
Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE BELGELER